İkinci Maksat, İkinci Nokta

İçerikler


 1. Her bir zerre ve onlara verilen vazifelerin; Allah’ın varlığına, vahdetine, ehadiyetine işaret ettiği ifade ediliyor. Bunları ayrı ayrı izah edip ispatını yapar mısınız?

 2. “Demek zerre -çünkü âcizdir, yükü nihayetsiz ağırdır ve vazifeleri nihayetsiz çoktur- bir Kadîr-i Mutlakın ismiyle, emriyle kaim ve müteharrik olduğunu bildirir." İzah eder misiniz?

 3. “Evet, nasıl ki bir nefer, takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında ve hâkezâ, her bir dairede birer nisbeti…” Misali hakikate tatbik ederek, zerrelerin hareketlerinin hikmet ve vazifelerini örneklerle açar mısınız?

 4. “Her bir zerrede, Vâcibü’l-Vücudun vücuduna ve vahdetine iki şahid-i sadık vardır.” İzah eder misiniz, hususan şahitlerin sadakati noktasını açar mısınız?

 5. Rızkın zerresi, gözün zerresi, havanın ve toprağın zerresi; hepsi mahiyeti itibariyle aynı mıdır?

 6. “Her bir zerre öyle bir nakş-ı san’atta işler ki, ya bütün zerrâtla münasebettar, her birisine ve umumuna hem hâkim ve hem her birisine ve umumuna mahkûm bir vaziyette bulunmakla…” bu kısmı izah eder misiniz?

 7. “Nur’un birinci kâtibi”nden maksat nedir, bu ağabey hakkında da bilgi verir misiniz?

 8. “Tevfik’in gözbebeğinde yerleşen zerre, gözün âsâb-ı muharrike ve hassâse ve şerâyin ve evride gibi damarlara karşı münasip vaziyet alması…” Bu örneği bilimsel literatürle izah edip, bizlere tefekkür ettirebilir misiniz?

 9. “Ve bilhassa rızık için gelen zerreler, rızık kafilesinde seyrüsefer eden o zerreler…” Bu paragrafı tıbbi açıdan izah ederek anlamamıza yardımcı olur musunuz?

 10. Bir Vâcibü’l-Vücudu kabul etmeyen maddiyunlar, neden zerrat adedince batıl ilahları kabul etmek mecburiyetinde kalırlar? O maddiyunların mezheplerinin ilcaatı nedir ki böyle bir batıl yola giriyorlar?

 11. Münkir bir feylesof; ne kadar âlim dahi olsa, bunların nihayet derecede cehl-i azim içinde olmalarını nasıl anlamalıyız? Cehaletle beraber mutlak echeliyeti irtikap etmeleri ne demektir. Cehalet ve echeliyet arasında nasıl bir fark vardır?

 12. Zerre Risalesinde geçen "gavurlar” tabiri Risale-i Nurun nezihane ve nazikane mesleğine zahiren pek uygun düşmüyor. Muazzez Üstadımızı bu kadar celallendiren ve bu ağır tabirleri kullanmaya sevk eden saik ne olabilir?

 13. “Meselâ Ayasofya kubbesindeki taşlar, eğer mimarının emrine…” misali ve hakikate tatbikini açar mısınız, kubbeli binalardaki hususiyet nedir, mimari açıdan da detaylı izah etmeniz mümkün müdür?

Yükleniyor...