İçerik ve Külliyat

İçerikler


 1. "Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakîm." ayetinin çok kullanılmasının hikmeti nedir?

 2. Risale-i Nur'daki dua ile ilgili bölümler nerelerdir? Nasıl dua etmeliyiz, duamızın kabul olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?

 3. Evlilik kader mi? Ben birini çok seviyorum ve onunla evlenmek için çok dua ediyorum, ama bir türlü olmuyor? Risaleler ışığında cevap verir misiniz?

 4. Risale-i Nur Külliyatı'nın telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz?

 5. "İnsan en çok sevdiği ya da en çok istediği şeyle imtihan olur." sözü doğru mudur? Doğruysa, Risalelerde de çokça geçen, "Allah ısrarla isteyenleri sever." sözüyle çelişmiyor mu? Burada ölçü ne olmalıdır?

 6. Bilindiği gibi Risale-i Nur Külliyatı on dört kitapta toplanmıştır. Ancak eserlerde yüz otuz küsur risaleden bahsedilir. Bu risalelerin neler olduğunu açıklar mısınız?

 7. Risale-i Nur'dan Düğün Kartlarına Yazılabilecek Vecizeleri Yazar mısınız?

 8. Risale-i Nurlarda cinlerin insanlara zarar verebileceklerinden ve korunma yollarından bahsediliyor mu, genel bilgi verir misiniz?

 9. Risale-i Nur Nedir, Risaleler Hakkında Ayrıntılı Bilgi verir misiniz?

 10. Yanlış olduğunu bilsem de, bazen aklıma, "Peki Allah nasıl oldu?" gibi bir soru geliyor. Risalelerde bu konuda açıklama var mı?

 11. Yirmi Dördüncü Söz'ün İkinci Dal'ını Kısaca Şematik Olarak Açıklar mısınız?

 12. Üstad Beddiüzzaman Said Nursi'nin, Risalelerinde sabır ve tevekkül ile ilgili sözlerinden örnek verebilir misiniz?

 13. Risale-i Nur'da Toplam Kaç Ayet Tefsir Edilmiştir?

 14. Risale-i Nur Külliyatı'nı Şematik Olarak Gösterir misiniz?

 15. Risale-i Nur niçin sadeleştirilemez? Orijinal nüshaların muhafazasına ve neşrine niçin ehemmiyet vermeliyiz? Risaleleri nasıl anlayabilirim?

 16. Risale-i Nurlarda, yeis ve ümitsizliğin psikolojik değerlendirmesi nasıl geçiyor?

 17. Risalelerde eski insanların boyunun çok uzun olduğundan bahsediliyor mu? Eski insanların uzun, şimdikilerin kısa olmasını bazı kimseler evrimle ilişkilendiriyor. Bu konuyu açıklar mısınız?

 18. Risalelerde hemen her yerde "bismihi sübhanehu" ifadesinin tercih edilmesinin sebebi nedir?

 19. Ben bilinmeyen (gizli) bir hazine idim, bilineyim istedim,.. diye devam eden hadisin kaynakları var mı?

 20. Risale-i Nur Külliyatı'nın Kırmızı Ciltli Olmasının Hikmeti Ne Olabilir?

 21. Tövbe etsek bile Allah'ın affetmediği günahlar nelerdir? Tövbe tam manasıyla nasıl yapılmalıdır; bu konu Risale-i Nur'da nasıl geçiyor?

 22. Kızıl İcaz ve Talikat eserleri hakkında bilgi veriri misiniz?

 23. Risale-i Nurlar Şerh Edilebilir mi?

 24. Üstad Risalelerde hangi tarikati savunmuştur? Rabıta olayına, hatme-i hacegana Üstad nasıl bakıyor? İbadet olarak icad edilen her yeni şey bidattir diyenler var, eğer öyleyse Üstad yanlış mı savunmuş oluyor?

 25. Külliyattaki kitapların içerikleri nelerdir, konuları nelerdir, nelerden bahseder, genel hatlarıyla bilgi verir misiniz?

 26. Risale-i Nur, psikolojik hastalıklara (şizofreni, distimi, paranoya, panik atak, anksiyete, sosyal fobi, konserviyon bozuklukluğu, somatizayson bozukluğu, tik, tokofobi, uykusuzluk, uyum sorunu, alkolizm,..) nasıl bakıyor?

 27. Risale-i Nur'da Kabir Azabının İspatı Var mı?

 28. "Allah doğmamış ve doğrulmamıştır, varlığı kendindendir." deniyor. Varlığının kendinden olması ne demektir; Risale gözlüğü ile bakar mısınız?

 29. Ölümle İlgili Birkaç Vecize yazar mısınız?

 30. Risalelerde tahkiki iman nasıl işlenmiştir? Risale okuyan tahkiki imanı kazanır mı?

 31. Külliyat'ta sıklıkla bahsedilen "Zülfikâr" ve "Siracü'n-Nur" eserleri hakkında bilgi verir misiniz?

 32. "Her insan fıtrat üzere doğar." hadisini nasıl anlamalıyız? Yani her insan eğitilerek deha olma potansiyeli ile mi doğar? Bu konu hakkında Risalelerden bilgi var mıdır?

 33. Allah beni neden yarattı, belki ben yaratılmak istemiyordum; seçim hakkım yok ama sonucunda ceza var!.. Bu mevzuyu değerlendirir misiniz?

 34. Bir insan niye Allah'a inanır; bu hayatı anlamlandıramadığı için mi?

 35. Hz. Ali ve Gavs-ı Azam'ın Risalelere İşaretleri Nelerdir?

 36. Üstad Hazretlerinin Kürtlerle ilgili risalesi olduğu söyleniyor; bu doğru mudur?

 37. Risalelerde, radyodaki seslerin melekler tarafından taşındığına benzer bir söylem veya bir teşbih var mıdır?

 38. "Kim hardal tanesi kadar imana sahipse cennete gidecektir." hadisindeki "hardal tanesi"nden maksat nedir? Üstadımız bu konu hakkında izahatta bulunmuş mudur?

 39. Bilginin Kaynağı Hakkında Risalelerde Bilgi Var mıdır?

 40. Risale-i Nur'da ibadet / ubudiyet hakkındaki yerlerden bazılarını gönderir misiniz?

 41. Kur'an-ı Kerim'in değiştirilemeyeceğini nerden bilebiliriz? Birileri, "değiştirilmiş de siz bilmiyorsunuz", dese bizler nasıl cevap verebiliriz? Kur'an'ın tahrif edilmediğinin akli delilleri nelerdir? Bu konuda Risalelerde ne deniyor?

 42. Külliyat'ta nefis hangi konu başlıkları altında geçiyor? Nefsin çeşitleri ve terbiye etme metodları nelerdir?

 43. Terör ve PKK belasından kurtulacağımıza dair Risale-i Nur'dan ümit verici pasajlar paylaşır mısınız?

 44. Hadis-i şerifleri inkâr edenlere, Risale-i Nur'dan cevap var mıdır?

 45. Nur Risalelerinde zaman zaman rüyalara yer veriliyor. Rüyaya ne derece itimad edilebilir? Bir dava, rüyalara dayandırılabilir mi?

 46. Risaleler tefsir midir; neden Kur'an'dan çok okunuyor? Risalelerin hatasız olduğu söylenebilir mi?

 47. Risale-i Nur'dan Orjinal Metin Dualar Var mı?

 48. Üstad'ın çocuk eğitimi ve çocuklar için Risalelerde bizlere tavsiyesi olmuş mudur? Risale-i Nur'da çocuk eğitimi?..

 49. Risale-i Nur'da can sıkıntısı nasıl anlatılıyor acaba? Diyorlar ki can sıkıntısı, dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir. Bu doğru mudur?..

 50. Risalelerde geçen dua çeşitlerini tafsilatıyla izah eder misiniz?

 51. Üstadımız Nurlarda, Yahudi milletinden bahsetmiş midir; bahsi geçen risaleleri ve işlediği hususları izah eder misiniz?

 52. Risalelerde Burçlar Hakkında İfadeler Mevcut mudur?

 53. Lahika mektuplarına genellikle İsra Suresi, 44. ayet olan; "Ve in min şeyin illa ..." ile (hamdele ve salvele duaları) giriş yapılıyor. Bunun sebebi nedir?

 54. Risalelerde Hata Olamaz mı; Üstad Mehdi Bile Olsa Yanlış Yapamaz mı?

 55. "Kahtan’dan bir adam çıkıp insanları asasıyla sevk / idare etmeden kıyamet kopmaz." Risalelerde bu hadis ile ilgili bilgi var mıdır?

 56. Şazeli ve Kadirî meşreplerinin özellikleri nelerdir? Hangi özelliğinden dolayı Üstad'da daha çok tezahür etmiştir?

 57. Risalelerde vatan ve vatan sevgisi gibi kavramlar çokça geçmektedir. Diniminizin vatan konusudaki yaklaşımı da böyle midir, ayrıca dârülharp hakkında bilgi verir misiniz?

 58. Alak sûresi'nin ilk ayeti olan "Oku!.." emrinden kasıt nedir? Neyin okunması istenmektedir? Bu konuda Risalelerde bir izahat var mıdır?

 59. Sahabe olup da daha sonra sahabelikten çıkan var mıdır? Bu konu Risalelerde geçiyor mu?

 60. Bediüzzaman, "Allah'ın eli" ifadesinin geçtiği ayeti nasıl açıklamıştır?

 61. Dünya dışında maddeden yaratılmış varlıklar var mı; Risale-i Nur bahsediyor mu?

 62. Subut-i Sıfatlar, Eş'ari ve Maturidilere göre neden farklılık arzediyor? Şafiiler neden Tekvin sıfatını dahil etmemişler, Üstadın bakışı nasıldır?

 63. Risalelerde Kul Hakkı Nasıl İşlenmiştir?

 64. Tekfir konusunu açıklar mısınız? Büyük günahları işleyen ve İslâm'ın bazı esaslarından taviz veren insanların tekfir edilmesine (küfre girdiklerine hükmedilmesine) ne dersiniz?

 65. Risaleleri Şerhetmek ya da Sadeleştirmek Uygun mu?

 66. Üstad'ın Lügatlı Risaleler Hakkındaki Görüşü Nedir?

 67. Risalelerde de sıkça ifade edilen, "Allah bir şeye ol derse olur." ayetinden yola çıkarak şunu sormak istiyorum, Allah nerede ve ne zaman "Ol!.." dedi?

 68. Risalelerde kibir nasıl anlatılıyor? Kibrin insanlara hiç mi faydası yok? Kibirli insanlar kendini yetersiz görmemesi, diğerlerine oranla daha başarılı olmalarını sağlamaz mı?

 69. Neden Risale-i Nur, Neden Bediüzzaman?

 70. İnsan nedir? İnsan ruh mudur, nefs midir, irade midir? İnsanı insan yapan bileşenler nelerdir? Risaleler gözlüğü ile bakar mısınız?

 71. Kur'an'da Risale-i Nur'a işaret edilmiş mi, biraz açar mısınız?

 72. Allah'ın subuti sıfatlarının tecellileri ve diğer isimler ile bağlantısı Risalelerde nasıl ele alınmış, merak ediyorum. Özet olarak ifade eder misiniz?

 73. Risale-i Nur'daki hicri ve rumi tarihleri miladiye nasıl çevireceğiz? Bir formülü var mı?

 74. Hatemü'l-Evliya meselesinin hükmü nedir? Âlimlerin ve Risale-i Nur'un bu meseleye bakışı nedir?

 75. Allah’ın zamandan münezzeh olması ne demektir, izah eder misiniz?

 76. Üstad, Lahikalarda talebelerine sıklıkla, "Aziz, Sıddık Kardeşlerim." şeklinde hitap ediyor. Hep bu hitabın kullanılmasının özel bir sebebi var mıdır? "Aziz" ve "sıddık"kelimeleri ne anlama geliyor; verilmek istenen mesaj nedir?

 77. Risaleler perspektifinde, Allah'ın varlığı, ahiret ve kaderin delillerini özetleyebilir misiniz?

 78. Haram ve helal konusunun Risalelerde nasıl işlendiğini merak ediyorum. Yardımcı olur musunuz?

 79. Üstad'ın evlilik hakkında "tenakehu tabe lekum" hükmü daimi değil, diyor. Kur'an'ın hükmü daimi değil mi, açıklar mısınız? Bir de "Benden iki yüz yıl sonra evlenmeyen zarar etmez ya da evlenmeyebilirsiniz." diye hadis var mıdır?

 80. Neden Risale-i Nurlara zaman zaman "Risalet-in Nur" denilmiştir. Buradaki "risalet" kelimesi neyi ifade etmektedir?

 81. Risalelerde "Kulakları çınlasın!" ifadesi geçiyor. Halbuki kulak çınlaması "Biri benden bahsediyor." anlayışı İslam'da yoktur. İslamda olmayan bir şeyi nasıl Üstadımız söylüyor? Ayrıca uğurlu saymak anlayışından da bahsediyor? Uğursuzluk da İslamda yok!

 82. “Biz Kur’an’ı sana her şeyin apaçık bir beyanı olarak indirdik.” (Nahl, 16/89) Bu ayetle ilgili Nur Külliyatı'nda bir açıklama var mı? Ya da bu ayeti ne şekilde anlamalıyız?

 83. Koronavirüsü (Coronavirus) dâbbetü’l-arz olabilir mi?

 84. Kaderin tanımında veya kapsamında, kaderi muallak ve kaderi müsemma denen kavramlar var mıdır? Risalelerde bu konuda bir açıklama yer almış mıdır?

 85. Hayatımızda gerçekleşen veya etrafımızda gördüğümüz olaylarda, her şeyde bir tevafukluk var mı; yoksa bazı ufak hadiselerde tesadüf vardır diyebilir miyiz?

 86. Nasıl Evliya Olunur?

 87. Fahreddinü´r-Râzî´nin tefsirinin Üstad'ın Risale-i Nur tefsirine çok benzediği, esma-i hüsnanın tefsiri metodunu içerdiğini okumuştum bir makalede. Bu konuda bilgi verir misiniz?

 88. Jön Türkler hakkında bilgi verir misiniz?

 89. Bugün Nur dersinde, biri herkesin kabir azabı göreceğini iddia etti. Her ne kadar kelime-i tevhid bile getirerek ölmüşse yine de azab görecek, dendi. Bu nasıl olur? Hem imanla gidilecek, hem de azab görülecek; bunun delilleri nelerdir?

 90. Biz Risalelerde okuduğumuz kadarıyla, genelde iman bahsi işleniyor. Peki bir insan, sadece imanı tanısa yeterli olur mu? Yani fıkıh ve hadis bilgisi olmasa olur mu?

 91. Şans nedir, kader ile bağlantısı nasıldır? Üstadımız Külliyat'ta şansı ne manada kullanıyor?

 92. Neden İslâm? Yani neden diğer dinler, inançlar değil? Açıklar mısınız ve Risalelerde bununla ilgili yerleri belirtir misiniz?

 93. Risale-i Nur'da; gaye-i hayatımızın nasıl olması hususunda bilgiler var mı?

 94. Âyetü'l-kürsî'nin hakikati risalelerde beyan ediliyor mu veyahut Üstad'ın bu konu hakkında sözleri var mıdır?

 95. Üstad kendinden konuşuyormuş gibi olan ve bazen de kendini metheden üslubu ile Risalelerin tefsir olup olmadığı konusunda bilgi verir misiniz?

 96. İmam-ı Gazali bir eserinde kelam ilmi için: "Açıkça anlaşılan, delile ihtiyacı olmayan sözlerden başka sözleri kabul etmeyenler için, bu usülün faidesi pek azdır." der. Risale-i Nur İmam Gazali'nin bu tesbitlerinden kurtulmuş bir eser midir?

 97. Risalelerde İçki İçmeden Vazgeçirmek İçin Okunacak Ders Var mı?

 98. Sadece kalb mi, sadece akıl mı, yoksa ikisi birden mi yürütülmeli? Zamanın tarikat zamanı olmaması hakikat zamanı olmasını nasıl anlamalıyız? Büyük zatların tarikata devam etmelerini de izah eder misiniz?

 99. "Gizli Enaniyet" diye bir makale okudum. Risale-i Nurlarda bu konuda bir izah yapılmış mıdır, nasıl?

 100. Risale-i Nurlarda Peygamber Efendimiz (asv)'in adı geçtiğinde (a.s.m) ibaresi veya açılımı yer almaktadır. Ancak hadis kitaplarında (s.a.v) ibaresi veya açılımının tercih edildiğini görüyoruz. Neden Üstad bunu tercih etmiş, anlam farkı var mı?

Yükleniyor...