Sorularla Risale

Sitedeki Yazıları

 1. DİNAR

 2. DİVAN

 3. EBÛ HÜREYRE (R.A.)

 4. EĞİRDİR MÜFTÜSÜ

 5. EHL-İ FETRET

 6. ERZURUM

 7. ESİD (R.A.)

 8. "Basir", "Şehid" ve "Rakib" isimlerini ve aralarındaki farkları izah edebilir misiniz?

 9. "Bir tek mâsum, dokuz câni olsa, yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle batırılmaz." Böyle ise, toplu helak edilen kavimlerin durumu nedir; bunların aralarında masumlar vardır, konuyu açar mısınız?

 10. "Bütün av, yaban eşeğinin karnındadır (Yani onu avlayan av ihtiyacını karşılar ve başka avlara ihtiyacı kalmaz)." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "Ders-i hakaik-i Kur'âniye ile meşgul olduğum miktarca, Şeyh Said hâdisâtı zamanında vesveseli hükümet, hiçbir cihette bana ilişmedi ve ilişemedi." cümlesini yorumlar mısınız?

 12. "Dost", "kardeş", "talebe" kategorilerinden hangisine girdiğimizi nasıl anlarız?

 13. "Ekl ve şürb ve muâmele-i zevciye, gerçi bu dünyada bir ihtiyaçtan gelir, bir vazifeye gider; fakat, o vazifeye bir ücret-i muâccele olarak öyle mütenevvi' leziz lezzet içlerine bırakılmıştır ki, sâir lezâize tereccüh ediyor..." İzah eder misiniz?

 14. "Hattâ dünyada yediğin meyve üstünde söylediğin 'Elhamdü lillâh' kelimesi, Cennet meyvesi olarak tecessüm ettirilip sana takdim edilir. Burada meyve yersin, orada..." Şükr-ü manevi nasıl taam olur?

 15. "Hem meselâ, şiddetli bir inatla, ehemmiyetsiz, zâil, fâni umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Bakar ki, bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor..." ile başlayan kısmı açıklar mısınız?

 16. "İhya ve nefh-i ruh keyfiyetindeki hâtem-i İlâhîye bakınız ki, pek çok garip garip haşirleri, acip acip neşirleri göresiniz!" cümlesini izah eder misiniz?

 17. "İlm-i tabakatü'l-arz'a" sözlüklerde jeoloji (yerbilim, arziyat) olarak karşılık veriliyor. Jeoloji tabiri yerine, jeotermi veya jeotermal tabiri daha muvafık düşmez miydi acaba?

 18. "İstanbul’da bu âfetli şöhret içinde mücadele ederek nihayet rakiblerimin ifsadatıyla, merhum Sultan Abdülhamid’in emriyle tımarhaneye kadar sürüklendim..." Abdulhamit Han'ın Üstad'ı tımarhaheneye atma sebebi nedir?..

 19. "Ve keza, terkip ve mürekkebatta görünen intizam, o mürekkebattaki her zerrenin, lâyık mevziine konulmasıyla hasıl olmuştur. Binaenaleyh, o zerreleri, aralarındaki münasebetler bozulmamak şartıyla lâyık mevkilerine koyabilmek, ancak bütün..." İzah?

 20. "Ve vüs'at-i rahmet ve kerem-i İlâhînin muktezasıdır." ifadesinden maksat nedir?

 21. ''Yani, bu melâikenin tesbihatı adedince her kelime-i tayyibe, hava sayfasında yazılıyor.'' cümlesindeki “yazılıyor”dan maksat nedir, hava radyoda nasıl istihdam ediliyor?

 22. Hak hesabına olmadan, maddi cihette tedavi yapan bir doktorun maneviyatına hiçbir hisse, fayda sağlayamaz mı?

 23. Haram ve helal konusunun Risalelerde nasıl işlendiğini merak ediyorum. Yardımcı olur musunuz?

 24. Musibetlerle (hastalık, kaza, vb.) karşılaştığımızda şükür yerine hamd gerekmez mi?

 25. NAKŞİLER / NAKŞİBENDİLİK

 26. Sabah namazında yapılan dönerli okuma yeni kardeşlere biraz ağır geliyor. "Niye yapıyoruz?.." diye sorduklarında cevap veremiyoruz. Dönerli okuma yapma hakkında bilgi verir misiniz?

 27. SALİH (A.S.)

 28. Tesettür Risalesi'nde bayanlardan neyi, nasıl giyinmeleri isteniyor? Tesettürden kasıt nedir?

 29. Yaratılmadan önce, yoklukta iken; acı, elem ve sonunda da cehennemde kalma ihtimali olan bir varlık ister misin, diye sorulsa idi, şimdiki bildiklerimle hayır derdim. Bize evet cevabını verdirecek, varolma güzellikleri neler olabilir?

 30. " 'Fesübhânallah, dedim. İnsanda bu derece sukut olabilir mi? Ne kadar hakikatsiz bir insandı!' diye o biçareyi gıybet ettim, günaha girdim." Burda Üstad girdiği günaha neden şahit tutuyor, nasıl anlamalıyız?

 31. " 'Gaffar' ismi, günahların vücudunu ve 'Settar' ismi, kusuratın bulunmasını iktiza ettikleri gibi; 'Cemil' ismi de çirkinliği görmek istemez." deniyor. Ancak günah ve kusurlar da birer çirkinlik olduğuna göre, cümlede tezat yok mu?

 32. " 'Gökyüzünü yükseltip nizam ve ölçü verdi. Tâ ki ölçüde sınırı aşmayın.' âyetindeki, dört mertebe, dört nevi mizana işaret eden, dört defa mizan zikretmesi,.." cümlesini açıklar mısınız?

 33. " 'Lailahe illa ente' cümlesiyle istikbalimize, 'Sübhaneke' kelimesiyle dünyamıza, 'İnni küntu minezzalimin' fıkrasıyla nefsimize nazar-ı merhametini celb etmeliyiz." cümlesini açıklar mısınız?

 34. " 'Zât-ı Vâcib-ül Vücud' kaydı ise; vücub-u vücud, uluhiyetin lâzım-ı zarurîsi ve Zât-ı Zülcelale karşı bir ünvan-ı mülahaza olduğundan..." Vücüd sıfatı ile uluhiyetin ve zatın irtibatı hangi boyuttadır ve selbi bir sıfat Zatı temsil edebilir mi?

 35. " (Teveccüh-ü nas) kabrin öbür tarafında azâb-ı kabir gibi nâhoş bir şekil aldığından, teveccüh-ü nâsı arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaçmak lâzımdır..." Teveccüh-ü nas kabir azabının sebebi olabilir mi?

 36. " ... Münafıklara nazaran, ihlasa emirdir ... " Münafığın tek eksiği ihlas mı, aslında önce iman etmeye muhtaç değiller mi?

 37. " Ene; hayât, ilim, sem’, basar, irâde, kudret, kelâm denilen yedi sıfâtın âyinesidir." Peki insandaki diğer tözler (cevherler) hangi sıfatlardan oluşuyor?

 38. " Eşyanın arasında muntazam tesanütle halk ve yaratmak, tecezziyi kabul etmez bir külldür, bazıyet yoktur." ifadesini açıklar mısınız?

 39. " Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz, sizi enaniyette vurmasınlar, onunla sizi avlamasınlar." Burada geçen "enaniyette" kelimesinden ne murad edilmiştir? Enaniyetle avlamak olsa cümle akışına göre daha münasib görünüyor.

 40. " Her bir insanda her bir latifenin ayrı ayrı vazife-i ubudiyetleri var." deniyor. Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letaifi ve hasseleri vardır. İnsanda buluna sır, hafi ve ahfa latifelerinin ne gibi ubudiyet vazifesi vardır?

 41. " Hırs-ı şöhret, hubb-u cah, makam sahibi olmak, emsaline tefevvuk etmek gibi hisler ve insanlara iyi görünmek, tasannukârâne ve tekellüfkârâne tarzını takınmakla riya eder." cümlesini izah eder misiniz?

 42. " İlim, malûma tâbidir. Bu kaziyeye göre, malûm, ilme tâbi değildir; çünkü devir lâzım gelir." cümlesini izah eder misiniz?

 43. " İmam Ömer Efendinin suali ki, bedbaht bir doktor, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın pederi varmış diye, dîvânecesine bir te'vil ile bir âyetten kendine güya şâhit gösteriyor." Tevil edilen ayetler hangileridir?

 44. " İnsanın hilkatinden maksat bu gibi şeyler olduğu halde, kısm-ı ekserisi perde olurlar, sedd olurlar. Vazifesi fetih ve açmak iken kapatıyor, bağlıyor. Ziya ve ışığı neşir iken söndürüyor." ifadelerini açıklar mısınız?

 45. " İşte iman ile imandaki intisab ile her mümin gibi vücudumdaki hadsiz vücudların, firaksız envarını kazanır..." cümlesini açıklar mısınız?

 46. " Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana, çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme." cümlesini açıklar mısınız?

 47. " O iştirak edenlerin herbirinin bir duvarda büyük bir âyinesi varsa, her birinin noksansız, parçalanmadan, birer lâmba, oda ile beraber âyinesine girer." Buradaki "oda ile beraber" ifadesi niçin kullanılmış olabilir?

 48. " Sevr ve Hût, arzın mahrek-i senevîsinde mukadder olan iki burçtur. O burçlar, eğer çendan farazî ve mevhumedirler..." Muhakemat, Birinci Makale, İkinci Mesele Üçüncü Mahmili açıklar mısınız?

 49. " Tezkiye muamelesi bazan tabaka-i imaniyede olur." Buradaki tezkiye muamelesi ne anlama geliyor?

 50. " Vahşet ve bedeviyet, memlûkiyet, esaret, şimdi dahi ecîrdir, başlamıştır, geçiyor,.." Memlûkiyet ve esaret dönemlerinde yaşamış insanlar arasındaki fark nedir? Fark sadece hukukta mı? Gerçek hayatta ikisinin arasında bir fark var mı?

Yükleniyor...